Lietuvos jaunimo dienos 2020

Lietuvos jaunimo dienų

TEMOS APŽVALGA

Lietuvos jaunimo dienų

MISIJŲ KOMANDA

Kontaktai:

El.paštas: ljdmisijukomanda@gmail.com
Tel. Nr: 860957707


Misijų komandos tikslas – padėti jums pasiruošti Lietuvos jaunimo dienoms įgyvendinant jaunimo sielovados pasiūlymys.
Ar esate pasiruošę Dievui atsiliepti taip pat, kaip Mozė ir drąsiai ištarti „Aš čia!“?

Himno autoriai: Edgaras Mosiejus ir Lukas Šiaulys.  (Interviu su himno autoriumi Edgaru Mosiejumi)

LJD giesmės tekstas

Išrinktieji vaikai,
Mozei pavesti.
Tikintys vedimu,
Dievo „AŠ ESU“!

Jis sako: „Aš ESU!“ Skelbkit tai visiems!

Jis sako: „Aš ESU!“ Broli, kurgi tu?

Jis sako: „Aš ESU!“ Pradžia ir Pabaiga!

Jis sako: „Aš ESU!“ Sese, kurgi tu?

Mylimasis Sūnus,
Dievas ir Žmogus.
Kryžiaus pergale,
Teikia mums gyvenimą.

Jis sako: „Aš ESU!“ Skelbkit tai visiems!

Jis sako: „Aš ESU!“ Broli, kurgi tu?

Jis sako: „Aš ESU!“ Pradžia ir Pabaiga!

Jis sako: „Aš ESU!“ Sese, kurgi tu?

Mylimieji vaikai,
Jo Dvasios įkvėpti.
Čia Jo vardu surinkti,
Liudyt tą, kuris yrà.

Jis sako: „Aš ESU!“ Skelbkit tai visiems!

Jis sako: „Aš ESU!“ Broli, kurgi tu?

Jis sako: „Aš ESU!“ Pradžia ir Pabaiga!

Jis sako: „Aš ESU!“ Sese, kurgi tu?

Iš Meilės begalinės
aukojo Sūnų Jis,
Mums savo Dvasią siuntęs,
Koks nuostabus Jis! // 2x

Lietuvos jaunimo dienų malda

Dieve, kuris esi viso, kas yra žemėj ir danguje Kūrėjas ir Tėvas, palaimink mus čia susirinkusius.

Dėkojame Tau už mūsų tikėjimo kelionę. Prašome, neleisk mums suabejoti, kad ir kas bebūtų – Tu visada būsi su mumis. 

Meldžiame už mūsų gyvenimo paribius ar aklavietes, apšviesk jas savo šviesa, kad per Tavo malonę visi gyvenimo turėtume apsčiai. 

Dėkojame už gyvybės dovaną. Prašome mokink mus suprasti ir priimti kančios prasmę savo ir kitų gyvenimuose. 

Meldžiame už savo draugus, ypač Tavęs nepažįstančius. Padėk mums dalintis su jais Prisikėlimo džiaugsmu. 

Dėkojame už mums dovanotus talentus ir gebėjimus. Prašome nuolat atpažinti Tavo valią mūsų gyvenimuose ir gebėti atsiliepti pašaukimui.

Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dieve (Iš 3,15), Tau pavedame visus jaunus žmones, kurie susitiks Lietuvos jaunimo dienose. Te mūsų susirinkimas padeda sutikti, pažinti, atsiliepti, tarnauti ir mylėti labiau – Tave, kuris Esi nepaliaujamai mūsų ieškantis ir klausiantis „O kur tu?“

Amen.

Pal. Petras Jurgis Frasatis (Pier Giorgio Frassati)

“Aštuonių palaiminimų žmogus!” Taip kardinolas Voityla pavadino Petrą Jurgį Frasatį (Pier Giorgio Frassati). Tuomet šis vaikinas dar nebuvo paskelbtas palaimintuoju, bet Krokuvos arkivyskupas suprato, kad jaunasis Frasatis yra tinkamas dvasios vadovas jaunimui. “Jo pavyzdinis gyvenimas – gyvenimas studento, priklausiusio įvairiems susibūrimams ir draugijoms, – teikia didelę viltį. Jis buvo pavyzdys kopusiems į kalnus ar keliavusiems slidėmis žiemą. Tuo pat metu stulbino jo jautrumas vargšams, stokojantiems, ligoniams. Tai ypatingas pašaukimas, iššūkis, turint omenyje nuostatas, tvyrančias mūsų kartoje, šiuo laiku, kai visiems gresia nejautrumas. 

Petras Jurgis yra toks šventasis, kokio mums šiandien reikia: jaunas, džiugus, kupinas vilties. Jis kviečia mus kopti aukštyn.

Tapk Petro Jurgio draugu!

  1. Mylėk stokojančius ne tik materialinių, bet ir dvasinių gėrybių. Ragink taip elgtis ir aplinkinius.
  2. Kasdien garbink Dievą priimdamas Švenčiausiąjį sakramentą šv. Mišiose arba adoruodamas. Dirbdamas rask bent 5 minutes dėkoti Dievui.
  3. Verso l’alto – “Į aukštybes”. Kiekvieną dieną išgyvenk džiaugsme su Viešpačiu ir dalinkis džiaugsmu su kitais. Kelk mintis aukštyn, mąstyk apie tai, kas amžina.
Lietuvos jaunimo dienų Kryžius

yra ženklas mums, reiškiantis patį Tiesos šaltinį – Jėzų Kristų.

Šis kryžius 2004 metais Lietuvos jaunimo dienų metu buvo nešamas piligriminėje kelionėje į Kryžių kalną, kuriame stovėjo iki 2007 m. vasaros.

Dviratininkų piligrimų grupė savo žygiu nuo Kryžių kalno iki Klaipėdos palydėjo LJD kryžių į jaunimo dienas, taip jas simboliškai sujungdami.  ,,Lietuvos tikintiesiems dabar reikia nešti kryžius ne į Kryžių kalną, o iš jo – į pasaulį, į savo kasdienę aplinką“ – LJD 2007 dalyviams Klaipėdoje sakė tarptautinės katalikų maldos ir evangelizacinės mokyklos ,,Jeunesse et Liumere“ vadovas kun. Rene Lucas.

Po Lietuvos jaunimo dienų Klaipėdoje šis kryžius nuo 2009 metų pradžios keliavo po visas septynias Lietuvos vyskupijas. Jis tapo artėjančių Lietuvos jaunimo dienų šaukliu. Kryžius keliavo 535 dienas, su juo susitiko beveik 32 000 žmonių iš 140 parapijų.

Logotipo autorius: Linas Nazarenka.  (Interviu su logotipo autoriumi Linu Nazarenka)

Logotipo išaiškinimas dalimis

KRYŽIUS

Primena tikslo žymėjimą sename geografiniame žemėlapyje; žmogų, mojuojantį iškelta ranka.

GPS IKONA – TIKSLAS

Šiandieninis ženklinimas, nurodantis vietą; kryžius ir ikona sujungia seną ir naują.

KELIAS – KOPĖČIOS

Ėjimas bei kopimas link tikslo. Link to, ko moko Dievas.

SUKARPYTAS RĖMELIS

Ženklina jaunatvišką maksimalizmą, vaizduotę, veržlumą, neužsidarymą.

„AŠ ESU“

Mojuojančio silueto pozicija, kviečianti bei kalbanti apie save .

„Aš esu“ (Iš 3, 14) – Dievo vardas.

„O KUR TU?“

Pozicija kopėčių apačioje bei ant jų kreipia žvilgsnį į kviečiamąjį ir jam rodomą kelią.

Lietuvos jaunimo dienos, pradėtos prieš 27 metus, tęsia Pasaulio jaunimo dienų idėją
1993 m.
Lietuvos jaunimo dienų ištakomis galima laikyti susitikimą su popiežiumi Jonu Pauliumi II 1993 metų rugsėjo 6 dieną Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Šį susitikimą jis pradėjo sakydamas: „Kaip aš troškau šio susitikimo!“
1993 m.
1997 m.
Pirmųjų LJD sąlyga – pasiruošimas Pasaulio jaunimo dienoms. 1997 metų vasarą įvyko piligriminis žygis į Trakus.
1997 m.
2000 m.
2000 metais LJD, pavadintos „Tarp dangaus ir žemės“, subūrė apie 4000 jaunų žmonių. Šios LJD buvo ne tik pasiruošimas Pasaulio jaunimo dienoms Romoje, bet ir didelis, džiaugsmingas susitikimas jaunų žmonių, negalėjusių vykti į tarptautinį susitikimą Italijoje.
2000 m.
2004 m.
2004 metais LJD įgavo pasikartojančią formą, tapo nuosekliai pasikartojančiu nacionaliniu susitikimu. Šiauliuose prasidėjusiose ir prie Kryžių kalno pasibaigusiose LJD susirinko arti 5000 jaunų žmonių, kurie gilinosi ir dalinosi savo tikėjimu, atsiliepdami į temą „Negaliu tylėti“.
2004 m.
2007 m.
2007 metais LJD sukvietė daugiau nei 6000 jaunų žmonių. Klaipėdoje vykusių LJD tema – „Drąsos! Tai aš“. Pirmą kartą LJD turėjo savo globėją – Šv. Teresėlę, kuri pati atvyko į jaunimo dienas, t. y., jos relikvijos buvo atvežtos Susitaikinimo pamaldų bei Šventų Mišių metu.
2007 m.
2010 m.
2010 metais LJD „ Kelkis ir eik“ vyko Panevėžyje. Čia dalyvavo arti 7000 dalyvių. Renginys pirmą kartą vyko arenoje.
2010 m.
2013 m.
2013 metais LJD „Jus aš draugais vadinu“ vyko Kaune ir buvo kol kas daugiausiai dalyvių sukvietusi šventė.
2013 m.
2015 m.
2015 metais VII-os Lietuvos jaunimo dienos „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“ vyko Alytuje. Tai buvo kelionė ne į žemės, o į savo širdies centrą, bandant atvirai atsakyti į klausimą, ar mano širdis yra ten, kur mano lobis.
2015 m.
2017 m.
2017 metais, apsukusios ratą aplink Lietuvą, LJD grįžo į Vilnių. Jaunimo dienų tema „Tiesa padarys jus laisvus“ sąlygojo tiesos ir laisvės paieškas.
2017 m.
2020 m.
2020 metais IX-os LJD vyks Šiauliuose. Dviejų dienų šventėje nesutiksite žiūrovų. Ar žygyje į Kryžių kalną, ar šokio sūkuryje, ar maldoje – vieningai kursime neįtikėtiną reginį, pavadintą „Aš esu (Iš 3, 14). O kur tu?“
2020 m.
1984 m.
1984 metais, daugiau nei 300 000 jaunų žmonių atsiliepė į popiežiaus Jono Pauliaus II kvietimą kartu švęsti Išganymo metų Verbų sekmadienį.
1984 m.
Romoje, Šv. Petro aikštėje, kreipdamasis į gausiai susirinkusį jaunimą, popiežius sakė: „Koks nuostabus reginys matyti jus čia susirinkusius! Kas sakė, jog šiandieninis jaunimas praradęs vertybių jausmą? Nejaugi iš tiesų juo negalima pasikliauti?“ Popiežius pasaulio jaunimui įteikė simbolį – didžiulį medinį kryžių, dabar žinomą kaip Pasaulio jaunimo dienų kryžių.
!
1985 m.
1985 metų Verbų sekmadienį į Romą atvyko daugiau nei 250 000 jaunuolių iš viso pasaulio. Prieš pat renginį, popiežius Jonas Paulius II paskelbė laišką jaunimui, kurio pagrindinė tema buvo atsakomybė už ateitį, gimstančią su kiekviena karta.
1985 m.
1985 m.
1985 metais PJD paskelbtos reguliariu renginiu. Savo velykiniame kreipimesi „Urbi et orbi“ popiežius Jonas Paulius II kalbėjo: „Praėjusį sekmadienį aš susitikau su šimtais tūkstančių jaunuolių. Jų entuziazmas paliko stiprų įspūdį mano sieloje. Kad šie nuostabūs išgyvenimai neišblėstų ir būtų kasmet rengiamos jaunimo dienos Verbų sekmadienį, aš dar kartą patvirtinu savo sprendimą“.
1985 m.
1986 m.
Oficialiai pirmosios PJD buvo švenčiamos Romoje 1986 metų Verbų sekmadienį.
1986 m.
1987 m.
1987 metais PJD imtos rengti kas dvejus metus, vis kitoje šalyje, o tarpiniais metais – minimos visose vyskupijose.
1987 m.
Temą PJD išrenka popiežius ir ja remdamasis paskelbia savo sveikinimą Verbų sekmadienio išvakarėse.
!
1991 m.
Lietuviai PJD pirmą kartą dalyvavo 1991 metais Lenkijoje, Čenstachovoje. Jaunimo dienų tema buvo „Jūs esate gavę įsūnystės Dvasią” (Rom 8, 15). Čia iš viso dalyvavo apie 1,5 milijono jaunų žmonių.
1991 m.
2000 m.
Gausiausiai lietuviai dalyvavo Romoje 2000 metais. PJD tema buvo „Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų“ (Jn 1, 14). Tą kartą tarp 2 milijonų jaunuolių buvo 2000 lietuvių.
2000 m.