PASIRUOŠIMAS

PJD globėjai

Pasiruošimas kiekvienai Pasaulio jaunimo dienai, jos įgyvendinimas, pažymėtas jaunų žmonių iš viso pasaulio susitikimu su popiežiumi, yra patikėtas globėjams – šventiesiems ir palaimintiesiems. Šie globėjai yra sektini pavyzdžiai jaunimui.

Šventasis pop. Jonas Paulius II

Įdomūs faktai:

 • Šventasis Jonas Paulius II (Karolis Vojtyla) kilęs iš Lenkijos.
 • Jis buvo vienas iš pogrindinio „Rapsodijos teatro“ pradininkų.
 • Jam yra tekę dirbti akmenų skaldykloje.
 • Jo pašaukimas kunigystei subrendo II pasaulinio karo metu.
 • Laisvalaikiu popiežius kopdavo į kalnus.

Simbolis: 

Vyskupo lazda – tai vienas iš vyskupo ženklų reiškiantis Gerojo Ganytojo pareigas. Gerasis Ganytojas saugo ir su rūpesčiu lydi Šventosios Dvasios jam patikėtą kaimenę. Popiežiaus Jono Pauliaus II lazda buvo atpažįstama iš įspūdingo nukryžiuotojo.

Malda 

Dieve, apstus gailestingumo,
paskyręs popiežių Joną Paulių II
Pasaulio jaunimo dienų įkūrėju,
duok, kad pamokyti didžio Bažnyčios ganytojo
galėtume drąsiai atverti savo širdis
Kristaus, vienintelio pasaulio Gelbėtojo, išganingajai malonei,
kuris gyvena ir viešpatauja per amžius.
Amen.

Šventasis Jonas Bosko

Įdomūs faktai:

 • Šventasis Jonas Bosko kilęs iš Italijos, valstiečių šeimos.
 • Būdamas devynerių susapnavo sapną, kuriame jam buvo parodyta jo gyvenimo misija.
 • Tapęs kunigu apsisprendė: „Bet kuria kaina privalau padaryti viską, kad jauni vaikinai nepatektų į kalėjimą“, įkuria oratoriją ir atidaro prieglaudą namų neturintiems vaikams.
 • Įkūrė Saleziečių vienuolyną bei įgyvendino Prevencinę sistemą (geriau jaunuolį auklėti iki jam padarant ką blogo, nei laukti, kada suklups, ir tada bausti).
 • Jo sukurtoji auklėjimo sistema yra kelias į šventumą – daug saleziečių šeimos narių paskelbti šventaisiais ir palaimintaisiais.

Simbolis: 

Knyga – jaunimo švietimo ir ugdymo simbolis, pristatantis vieną iš pagrindinių šio šventojo apaštalavimo misijų.

Malda 

Viešpatie, mūsų Dieve,
kuris per šventąjį Joną Bosko
davei savo Bažnyčiai tėvą ir jaunimo mokytoją
meldžiame duok, kad įkvėpti tos pačios meilės
mes galėtume Pasaulio jaunimo dienas Lisabonoje 2023
padaryti susitikimu visiems jauniems žmonėms
ir tarnauti tau darbuojantis žmonijos išgelbėjimui.
Per Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen.

Šventasis Antanas Paduvietis

Įdomūs faktai:

 • Tikrasis šventojo Antano Paduviečio vardas – Ferdinandas, jis gimęs Lisabonoje.
 • Dar būnant paaugliu jį Dievas pakviečia sekti. Atsiliepdamas į pašaukimą jis atsisako lengvo gyvenimo, šlovės, malonumų ir garbės, kuriuos siūlė jo šeima ir aplinka.
 • Antanui nepavykus paaiškinti Jėzaus buvimo Eucharistijoje Bonvilui, jis pasitikėdamas Dievu liepė mului tris dienas neduoti ėsti. Po trijų dienų prieš alkaną mulą padėjus avižas ir Švenčiausiąjį Sakramentą, mulas atsiklaupė išreikšdamas pagarbą Dievui, o į avižas nekreipė dėmesio. 
 • Jis mylėjo Dievo žodį ir buvo visiškai juo persisunkęs, tai buvo jo ginklas. 
 • Vilkaviškio vyskupijos globėjas.

Simbolis: 

Lelija atspindi šio šventojo globėjo gyvenimo būdą. Simbolizuoja tyrumą ir veržlumą –  bruožus, kurie suformavo šio populiaraus portugalų šventojo gyvenimą.

Malda 

Visagali ir amžinasis Dieve,
kuris šventąjį Antaną
davei savo žmonėms
kaip puikų Evangelijos skelbėją
ir galingą užtarėją,
duok, kad su jo pagalba
galėtume ištikimai vadovautis krikščioniškojo gyvenimo mokymu
ir pelnyti Tavo apsaugą kiekvienos negandos akivaizdoje.
Antanui pavedame Pasaulio jaunimo dienas
įvyksiančias mieste, kuriame jis gimė.
Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Palaimintasis Petras Jurgis Frasatis

Įdomūs faktai:

 • Petro Jurgio tėvai buvo netikintys, žinomi visuomenėje žmonės. 
 • Savo draugų kompaniją vadino „įtartinų tipų draugija“, kartu jie organizuodavo išvykas, piknikus ir krėsdavo pokštus.
 • Slaptas Jurgio Petro užsiėmimas – lankyti vargšus ir būti jų draugu.
 • Palaimintasis Frasatis sakė: „Noriu būti šachtų inžinierius, kad būdamas tarp šachtininkų geriau tarnaučiau Kristui.“
 • Po jo mirties, tėvai įsitikino, kad jų sūnus gyveno kaip šventasis (mirė 24 metų).

Simbolis: 

Rožančius. Šis jaunas šventasis išsiskyrė savo amžių atitinkančiu gyvybingumu, o rožinio malda ir atsidavimas Dievo Motinai stiprino visą jo esybę.

Malda 

Tėve,
kuris davei jaunajam Petrui Jurgiui Frasačiui
džiaugsmą susitikti su Kristumi
ir gyventi jo tikėjimu, nuosekliai tarnaujant vargšams ir ligoniams. 

Suteik malonę, kad ir mes
būtume panašūs į jį,
tapdami tyri ir šventi ir sektume jo dosnumą
skleidžiant Evangelijos Dvasią visuomenėje.
Per Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen.

Palaimintasis Marcelis Kalo

Įdomūs faktai:

 • Padėjo tėvams prižiūrėti aštuonis jaunesnius broliukus ir sesutes, patarnavo Mišiose, buvo skautas.
 • Būdamas trylikos tapo spaustuvininko mokiniu ir įstojo į Jaunųjų katalikų darbininkų gretas.
 • Jis turėjo gerą humoro jausmą, patiko imtynės, žaidė futbolą, stalo tenisą.
 • Būdamas dvidešimt vienerių buvo pašauktas į privalomąją tarnybą Vokietijoje; jos metu subūrė katalikus, kartu šventė Mišias, suorganizavo teatro grupę, sportavo.
 • Galiausiai jo religinė veikla sulaukė nepageidaujamo Vokietijos pareigūnų dėmesio, buvo suimtas, tardytas, kalintas. Mirė Mauthauseno koncentracijos stovykloje.

Simbolis: 

Skauto kaklaraištis, kurį šis jaunuolis dėvėjo su meile, yra simbolis, atspindintis jo ištikimybę skautų charizmai.

Malda 

Viešpatie, mūsų Dieve,
tu, kuris davei savo kankinį, jaunąjį Marcelį Kalo
su užsidegimu apaštalavusį darbininkų klasei
net koncentracijos stovyklose,
Jo užtarimu suteik mums tokį pat entuziazmą
ir drąsą liudyti mūsų tikėjimą.
Per Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen.

Palaimintoji Klara Lučė Badano

Įdomūs faktai:

 • Jos tėvai meldė Dievą kūdikio 11 metų; jiems gimė Klara.
 • Jai patiko aktyvus laisvalaikis: šokti, dainuoti, plaukioti, žaisti tenisą, žygiuoti.
 • Išgirdusi, kad serga kaulų vėžiu, ji tarė: „Jei tu to nori, Jėzau, tuomet ir aš to noriu.“
 • 18-ojo gimtadienio proga gautus pinigus paaukojo misijoms Afrikoje.
 • Stengdamasi padėti tėvams susitaikyti su jos laukiančia mirtimi, Klara rezervavo jiems stalelį Valentino dienos proga.

Simbolis: 

Teniso raketė ir juostelė. Klara nevengė iššūkių – žaidė tokį sudėtingą sportą kaip tenisas. Tačiau didžiausias iššūkis, su kuriuo ji susidūrė, buvo vėžys, kurį simbolizuoja kaspinas. Ligą ji ištvėrė su meile ir užkrečiančia šypsena.

Malda 

Didžio gerumo Tėve,
kuris dėl savo Sūnaus nuopelnų
per Šventąją Dvasią
uždegei palaimintąją Klarą Badano karšta meile,
giliai perkeisk mūsų dvasią,
kad ir mes, sekdami jos pavyzdžiu,
visada galėtume su ramiu pasitikėjimu
vykdyti tavo šventą valią,
o dalyvaujant Pasaulio jaunimo dienose Lisabonoje
susitikti su Kristumi.
Jis gyvena ir Viešpatauja per amžius.
Amen.

Palaimintasis Karolis Akutis

Įdomūs faktai:

 • Būdamas 7 metų priima Pirmąją Komuniją ir iki pat mirties kasdien dalyvauja šventose Mišiose.
 • Būdamas 8-9 metų amžiaus pradeda kurti kompiuterines programas, sukuria svetainę skirtą Eucharistiniams stebuklams.
 • Apie rožančiaus maldą sakė: „Romantiškiausias mano dienos pasimatymas“.
 • Pasak Karolio mamos, vienas didžiausių per Karolį įvykusių stebuklų yra jos atsivertimas.
 • Mirė 15 metų nuo ūmios leukemijos.

Simbolis: 

Kompiuterio klaviatūra. Karolis padarė savo kompiuterį Dievo tarnystės instrumentu, o internetą – evangelizavimo priemone, skleisdamas savo meilę Šventajai Eucharistijai.

Malda

Viešpatie, mūsų Dieve,
kuris per palaimintojo Karolio Akučio gyvenimą
parodei neaprėpiamus Eucharistijos turtus
ir padarei jį pavyzdžiu jaunimui
bei gailestingumo liudijimu vargšams,
jo užtarimu, suteik malonę,
nuolat gyventi vienybėje su tavimi
ir atpažinti tave broliuose ir seseryse,
kuriuos sutikę kelyje skubėtume pasitikti ir priimti.
Per Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen.

Scroll to Top