PASIRUOŠIMAS

PJD rožinis

Įžanga

Mielieji,

kelias, vedantis link Pasaulio jaunimo dienų – kupinas svajonių, intensyvaus pasiruošimo bei tikslų, kuriuos norime pasiekti. Taip, kaip Mergelė Marija keliavo iš Nazareto į Judėjos kalnyno miestą, į Elžbietos namus, taip ir mes iškeliaujame, atsiliepdami į popiežiaus Pranciškaus kvietimą. 

Kodėl Rožinio malda dabar yra tokia svarbi? Tik su Mergele Marija ir Jėzumi galime pasiekti Pasaulio jaunimo dienų tikslą.

Keturios Rožinio dalys, apimančios Džiaugsmo, Šviesos, Kančios ir Garbės slėpinius, yra dvasinio kelio ženklai. Šį kelią einame drauge su Mergele Marija, kuri buvo pirmoji sekusi Jėzų. Nuo susitikimo su angelu iki vestuvių Kanoje, nuo Kanos iki Kryžiaus, nuo Kryžiaus iki dalyvavimo Prisikėlime. Panašus ir Pasaulio jaunimo dienų kelias: nuo paskelbimo iki įgyvendinimo, nuo iššūkių iki atpildo, kurį Viešpats mums suteiks.

Rožinis bus mūsų vedlys ir įkvėpimas šiame kelyje, kuriuo keliausime.

Keliaujantis ir besimeldžiantis kartu,
+ Manuel Clemente

Kaip melstis Rožinio maldą?

Pradžioje

(Kryžiaus ženklas)
Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios 
1 Tėve mūsų 3 Sveika Marija
Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. 

Kristaus gyvenimo slėpinio įvardinimas ir apmąstymas
+
Tėve mūsų
+
10 Sveika Marija

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. 

Melski už mus, Šventoji Dievo gimdytoja, Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas Tavo gailestingumo..   

Pabaigoje

Sveika Karaliene, gailestingoji Motina,
mūsų gyvybe, paguoda ir viltie, sveika!
Tavęs šaukiamės ištremtieji Ievos vaikai,
Tavęs ilgimės, verkdami ir vaitodami šiame ašarų klonyje.
Todėl Tu, mūsų Užtarėja, savo gailestingas akis į mus atkreipki
ir Jėzų, garbingą mylimąjį Sūnų, mums po šios tremties parodyk.
O geroji, o malonioji, o mieliausioji Mergele Marija!

SLĖPINIAI

Kiekvienai savaitės dienai priskiriami skirtingi Kristaus gyvenimo slėpiniai.

Sekmadieniais ir trečiadieniais: Garbės slėpiniai
Pirmadieniais ir šeštadieniais: Džiaugsmo slėpiniai
Antradieniais ir penktadieniais: Kančios slėpiniai
Ketvirtadieniais: Šviesos slėpiniai

Įžanga

„Kristaus veido kontempliacija prasideda nuo nukryžiuotojo veido. Jis yra Prisikėlusysis!“ Rožinis visada išreiškia šį tikėjimo patyrimą, kviesdamas tikintįjį peržengti kančios tamsybės ribas ir įsmeigti akis į Kristaus garbę prisikėlime bei žengime į dangų. Kontempliuodamas Prisikėlusįjį, krikščionis iš naujo atranda savo tikėjimo pagrindus (plg. 1 Kor 15, 14) ir iš naujo patiria ne tik tų apaštalų, Marijos Magdalenos ir Emauso mokinių, kuriems Kristus apsireiškė, džiaugsmą, bet ir Marijos džiaugsmą, nes ji ne mažiau intensyviai turėjo patirti naująjį Sūnaus gyvenimą“

(Popiežiaus Jono Pauliaus II Apaštališkasis laiškas Rosarium Virginis Mariae).

Pirmasis slėpinys I Prisikėlimas

Pirmąją savaitės dieną, rytui brėkštant, moterys atėjo prie kapo, nešdamos paruoštus tepalus. Jos rado akmenį nuritintą nuo kapo, o įėjusios vidun, neberado Viešpaties Jėzaus kūno. Jos sutriko ir nežinojo, ką daryti, bet štai prisiartino du vyrai spindinčiais drabužiais. Moterys išsigando ir nuleido žemyn akis, o tie vyrai prabilo: „Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Nėra jo čia, jis prisikėlė!“ (Lk 24, 1-6)

Meldžiamės, jog Prisikėlimo džiaugsmas pasiektų kiekvieno žmogaus širdį, o ypač tų, kurie liūdi, yra vieniši ar netekę gyvenimo prasmės.

Antrasis slėpinys I Žengimas į Dangų

Jėzus nusivedė juos palei Britaniją ir, iškėlęs rankas, palaimino juos. Laimindamas jis atsiskyrė nuo jų ir pakilo į dangų. Jie pagarbino jį, paskui, didelio džiaugsmo kupini, sugrįžo į Jeruzalę (Lk 24, 50-53).

Melskimės už vyskupus, dėkodami jiems už tai, jog padeda kreipti mūsų žvilgsnius į Dangų.

Trečiasis slėpinys I Šventosios Dvasios atsiuntimas

Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dvasia jiems davė prabilti (Apd 2, 1-4).

Meldžiamės už besiruošiančius Krikšto ir Sutvirtinimo Sakramentams.

Ketvirtasis slėpinys I Marijos paėmimas į Dangų

Bet aš jums, broliai, tvirtinu: kūnas ir kraujas nepaveldės Dievo karalystės, ir kas genda, nepaveldės to, kas negenda. Štai aš jums atskleidžiu paslaptį: nors mes ne visi užmigsime, bet visi būsime pakeisti – staiga, vieną akimirką, gaudžiant paskutiniam trimitui. Trimitas nuaidės, ir mirusieji bus prikelti jau negendantys, ir mes būsime pakeisti. Juk reikia, kad šis gendantis kūnas apsivilktų negendamybe, šis marus kūnas apsivilktų nemarybe (1 Kor 15, 50-53).

Meldžiamės už visas motinas, kad jos, Dievo Gimdytojos įkvėptos, tinkamai auklėtų savo vaikus ir vestų juos pas Dangiškąjį Tėvą.

Penktasis slėpinys I Marijos vainikavimas

Ir pasirodė danguje didingas ženklas: moteris, apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas (Apr 12, 1).

Meldžiamės už savo šalį ir jos valdytojus, kad jie visada būtų sąmoningi ir įsipareigoję bendrajam gėriui.

Pabaigos malda: Pasaulio jaunimo dienų 2023 malda

Įžanga

Pirmą džiaugsmo slėpinių dalį veiksmingai apibūdina iš Įsikūnijimo įvykio sklindantis džiaugsmas. Tai akivaizdu jau per apreiškimą, per kurį arkangelo Gabrieliaus pasveikinimas Nazareto Mergelei primena kvietimą į mesijinį džiaugsmą: „Sveika, Marija“. Visa išganymo istorija ir tam tikra prasme net pasaulio istorija veda į šį kreipimąsi. Marija veda mus į krikščioniško džiaugsmo paslapties pažinimą, primindama, kad krikščionybė pirmiausia yra euangelion, „geroji naujiena“, o jos centras ir juo labiau turinys slypi Kristaus, kūnu tapusio Žodžio, vienintelio pasaulio Išganytojo, asmenyje.

(Popiežiaus Jono Pauliaus II Apaštališkasis laiškas Rosarium Virginis Mariae).

Pirmasis slėpinys I Apreiškimas

Šeštame mėnesyje angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją, angelas tarė: „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“ Išgirdusi šiuos žodžius, ji sumišo ir galvojo sau, ką reiškia toks sveikinimas. O angelas jai tarė: „Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą! Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi (Lk 1, 26-31).

Meldžiamės už visas besilaukiančias moteris, kad jos, Dievo Motinos įkvėptos, galėtų pasakyti „taip“ naujai gyvybei, augančiai jų įsčiose.

Antrasis slėpinys I Aplankymas

Tomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įsčiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina Šventosios Dvasios (Lk 1, 39-41)

Meldžiamės už kiekvieną porą, negalinčią susilaukti vaikų, kad jie, visiškai pasitikėdami Dievu, galėtų patirti gyvenimo ir santuokinės bendrystės vaisingumą.

Trečiasis slėpinys I Gimimas

Toje apylinkėje nakvojo laukuose piemenys ir, pakaitomis budėdami, sergėjo savo bandą. Jiems pasirodė Viešpaties angelas, ir juos nutvieskė Viešpaties šlovės šviesa. Jie labai išsigando, bet angelas jiems tarė: „Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas“ (Lk 2, 8-11).

Meldžiamės už visus negimusius kūdikius ir abortų baigtį visame pasaulyje.

Ketvirtasis slėpinys I Paaukojimas

Pasibaigus Mozės Įstatymo nustatytoms apsivalymo dienoms, Juozapas ir Marija nunešė kūdikį į Jeruzalę paaukoti Viešpačiui – kaip parašyta Viešpaties Įstatyme: Kiekvienas pirmgimis berniukas bus pašvęstas Viešpačiui – ir duoti auką, kaip pasakyta Viešpaties Įstatyme: Porą purplelių arba du balandžiukus (Lk 2, 22-24).

Melskimės už tuos, kurie ruošiasi Pirmajai Komunijai, kad, būdami Šv. Dvasios taburnakuliais, neštų Jį tiems, kuriuos sutinka savo gyvenimo kelyje.

Penktasis slėpinys I Atradimas šventykloje

Jo gimdytojai kasmet eidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Kai Jėzui sukako dvylika metų, šventės papročiu jie nuvyko į Jeruzalę. Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. Manydami jį esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią, paskui pradėjo ieškoti jo tarp giminių bei pažįstamų. Nesuradę grįžo jo beieškodami į Jeruzalę.

Pagaliau po trijų dienų rado jį šventykloje, sėdintį tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi jo išmanymu ir atsakymais (Lk 2, 41-47).

Šiame slėpinyje meldžiamės už visus migrantus ir pabėgėlius, kad jie jaustųsi priimti, rastų prieglobstį ir jaustųsi mylimi sūnūs ir dukterys.

Pabaigos malda: Pasaulio jaunimo dienų 2023 malda

Įžanga

„Kristaus kančios slėpiniams Evangelijose teikiama daug svarbos. Krikščioniškajame pamaldume visada, ypač per gavėnią švenčiamame Kryžiaus kelyje, būdavo susitelkiama ties kiekvienu kančios momentu, suprantant, jog būtent ten slypi ir meilės apreiškimo kulminacijos taškas, ir mūsų išganymo šaltinis. Rožiniui parinkti tam tikri kančios momentai, skatinantys besimeldžiantį įsižiūrėti į juos širdies akimis ir išgyventi iš naujo. Kančios slėpiniai veda tikintįjį į Jėzaus mirties išgyvenimą kryžiaus papėdėje šalia Marijos, idant kartu su ja jis galėtų įsiskverbti į Dievo meilės žmogui gelmes ir pajusti visą atnaujinamąją jos galią“.

(Popiežiaus Jono Pauliaus II Apaštališkasis laiškas Rosarium Virginis Mariae).

Pirmasis slėpinys I Malda Alyvų sode

Netrukus Jėzus su jais atėjo į ūkį, vadinamą Getsemane, ir tarė mokiniams: „Pasėdėkite čia, kol aš ten nuėjęs melsiuos“. Pasiėmęs Petrą ir abu Zebediejaus sūnus, pradėjo liūdėti ir sielvartauti. Tada tarė jiems: „Mano siela mirtinai nuliūdusi. Likite čia ir pabudėkite kartu su manimi“ (Mt 26, 36-38).

Melskimės už tuos, kurie gyvena vienatvėje, kad rastų bendrystę ir Viešpaties buvimą santykiuose.

Antrasis slėpinys I Nuplakimas

Pilotas paklausė: „Ką gi man daryti su Jėzumi, kuris vadinamas Mesiju?“

Jie visi rėkė: „Ant kryžiaus jį!“ Jis klausė: „O ką gi pikta yra padaręs?“ Bet tie dar garsiau šaukė: „Ant kryžiaus jį!“

Pilotas, pamatęs, kad nieko nelaimi, o sąmyšis vis didėja, paėmė vandens, nusimazgojo rankas minios akivaizdoje ir tarė: „Aš nekaltas dėl šio teisiojo kraujo. Jūs žinokitės!“ O visi žmonės šaukė: „Jo kraujas tekrinta ant mūsų ir mūsų vaikų!“ Tuomet jis paleido jiems Barabą, o Jėzų nuplakdinęs atidavė nukryžiuoti. (Mt 27, 22-26)

Melskimės už visus persekiojamus krikščionis, kuriems trukdoma išpažinti savo tikėjimą, kad jų laisvė būtų gerbiama ir jie galėtų išlikti tvirti tikėjime Dievu, kuris jų niekada nepalieka.

Trečiasis slėpinys I Vainikavimas erškėčiais

Nupynė erškėčių vainiką, uždėjo jam ant galvos, o į jo dešinę įspraudė nendrę. Paskui tyčiodamiesi klūpčiojo prieš jį ir sakė: „Sveikas, žydų karaliau!“ (Mt 27, 29).

Meldžiamės už visus pašvęstuosius, kad jų pašaukimas pasaulyje būtų šviesus Dievo karalystės ženklas.

Ketvirtasis slėpinys I Kryžiaus nešimas

Taigi jie pasiėmė Jėzų ir išsivedė. Nešdamas savo kryžių, jis ėjo į vadinamąją Kaukolės vietą, hebrajiškai Golgotą (Jn 19, 16b-17).

Meldžiamės už ligonius, kad jie savo skausme galėtų atpažinti Viešpatį, kančioje jausdami jo palaikymą ir stiprybę.

Penktasis slėpinys I Nukryžiavimas

Paragavęs to vyno, Jėzus tarė: „Atlikta!“ Ir, nuleidęs galvą, atidavė dvasią (Jn 19, 30).

Meldžiamės už visas šios pandemijos aukas ir jų šeimas, kad Nukryžiuotame Kristuje jos surastų amžinojo gyvenimo šviesą.

Pabaigos malda: Pasaulio jaunimo dienų 2023 malda

Įžanga

„Nuo Jėzaus kūdikystės bei gyvenimo Nazarete perėję prie jo viešojo gyvenimo, mes prieiname prie kontempliavimo tokių slėpinių, kuriuos galima pavadinti specialiu vardu „šviesos slėpiniai“. Iš tikrųjų šviesa yra visas Kristaus slėpinys. Jis – „pasaulio šviesa“ (Jn 8, 12). Tačiau šis matmuo itin akivaizdus jo viešojo gyvenimo metais, jam skelbiant Karalystės Evangeliją. […] Išskyrus Kaną, šiuose slėpiniuose Marija pasirodo tik fone. […] Tačiau Kanoje atliktas vaidmuo tam tikra prasme regimas visame Kristaus kelyje. Apreiškimas, kurį per krikštą Jordane suteikė pats Tėvas ir kurio aidu tapo Krikštytojas, yra jos lūpose Kanoje ir tampa didžiuoju nurodymu, kurį Motina duoda visų laikų Bažnyčiai: „Darykite, ką tik jis jums lieps“ (Jn 2, 5).

(Popiežiaus Jono Pauliaus II Apaštališkasis laiškas Rosarium Virginis Mariae).

Pirmasis slėpinys I Krikštas Jordane

Kai, visai tautai krikštijantis, ir Jėzus pasikrikštijęs meldėsi, atsivėrė dangus, ir Šventoji Dvasia kūnišku pavidalu nusileido ant jo tarsi balandis, o balsas iš dangaus prabilo: Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi (Lk 3, 21-22).

Meldžiamės už tuos, kurie ruošiasi priimti Krikšto Sakramentą ir už visus katechetus.

Antrasis slėpinys I Apsireiškimas Kanos vestuvėse

Trečią dieną Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuves taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Pasibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako: „Jie nebeturi vyno“. Jėzus atsakė: „O kas man ir tau, moterie? Dar neatėjo mano valanda!“ Jo motina tarė tarnams: „Darykite, ką tik jis jums lieps“ (Jn 2, 1-5).

Meldžiamės už visas poras, besiruošiančias Santuokos Sakramentui, kad jų gyvenimas poroje būtų pripildytas džiaugsmo, kurį teikia Jėzus.

Trečiasis slėpinys I Dievo karalystės skelbimas

Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną: „Atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat! Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“ (Mk 1, 14-15).

Meldžiamės už seminaristus, diakonus ir kunigus, kad jų pašaukimo liudijimas būtų Dievo karalystės skelbimas ir nuolatinis kvietimas atsiversti.

Ketvirtasis slėpinys I Atsimainymas

Po šešių dienų Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuošaliai ant aukšto kalno. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa (Mt 17, 1-2).

Meldžiamės už visus kalinius, kad jie patyrę gailestingąją Dievo meilę, išgirstų kvietimą pradėti naują gyvenimą.

Penktasis slėpinys I Eucharistijos įsteigimas

Ir, paėmęs duonos, jis sukalbėjo padėkos maldą, laužė ją ir davė apaštalams, tardamas: „Tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Tai darykite mano atminimui“. Lygiai taip po vakarienės jis paėmė taurę, sakydamas: „Ši taurė yra Naujoji Sandora mano kraujyje, kuris už jus išliejamas“ (Lk 22, 19-20). 

Meldžiamės už visus, dalyvaujančius Eucharistijos šventime, atliekančius tarnystę, kad vienybė su Kristaus kūnu teiktų širdžių ir minties vienybę.

Pabaigos malda: Pasaulio jaunimo dienų 2023 malda

Scroll to Top