Ketvirtasis susitikimas: „Aš esu gyvenimas“ (Jn 14, 6)

Mozės klausimas:

Įvadas

Kartais atrodo, kad pakliuvome į labirintą arba sukamės kaip voverės rate. Nėra taip paprasta tokiuose išbandymuose „rinktis gyvenimą“ (citata). Modernus pasaulis kartais siūlo greitą problemos „sprendimą“: eutanaziją, abortą, nusigręžti nuo silpnesnio arba nematyti skausmo. Vaikai kartais mano: tai, ko nematau, neegzistuoja arba, užsidengus akis nuo baisumo, jis išnyksta.

Gavėnios iššūkis – pažvelgti sunkumams į akis. Tai nėra taip paprasta, jeigu esi vienas. Tikrai pritrūks drąsos susidurti ir susigrumti su išbandymais. Bet su mumis kartu į kryžiaus sunkumus žvelgia ir pats Kristus, nes Jis yra Gyvenimas. Kai mums atrodo, kad jau taškas, Dievui tai tėra kablelis: gyvenimas tęsiasi po audrų, sunkumų ir netgi po mirties.

Klausimai diskusijai

1) Kokie dalykai, tavo manymu, žmogui teikia gyvenimo pilnatvę? Be ko žmogus nebūtų žmogus?

2) Kaip supranti pasakymą „būti krikščioniu 24 val. per parą“?

PLATESNI KLAUSIMAI:

3) Koks gali būti krikščionybės atsakas į aktualius gyvybės klausimus: eutanaziją, abortą, užsispyrėlišką gydymą, mirties bausmę ir pan.?

4) Kaip silpnas, nukankintas, nukryžiuojamas Jėzus teikia gyvenimą man asmeniškai?

Popiežiaus Pranciškaus kalba jaunimui
Vilniuje, Katedros aikštėje

Vilnius, 2018 m. rugsėjo 22 d.

„Jei gyvenimas būtų teatro spektaklis arba videožaidimas, jis būtų tiksliai apibrėžtas laike, turėtų pradžią ir pabaigą, kai nusileidžia uždanga arba kas nors laimi žaidimo partiją. Bet gyvenimo laikas matuojamas kitaip, jis vyksta pagal Dievo širdies ritmą. Kartais yra paskubama, kartais atsiliekama, ieškoma kelių ir jie išmėginami, vyksta pokyčiai… Atrodo, jog neryžtingumas kyla iš baimės, kad tuoj nusileis uždanga arba kad chronometras mus išmes iš žaidimo, neleis pakilti į aukštesnį jo lygį. Tačiau gyvenimas – tai nuolatinis ėjimas, gyvenimas vyksta kelyje, nėra sustingęs: gyvenimas yra ėjimas ieškant teisingos krypties, nebijant suklydus grįžti atgal. Labai pavojinga keliavimą į tikslą supainioti su labirintu, kai tuščiai einama ratais per gyvenimą, sukantis aplink save, neišeinant į kelią, kuris veda pirmyn. Nesileiskite įviliojami į labirintą, iš kurio sunku išeiti, bet būkite keliaujantis jaunimas. Jokio labirinto – į kelionę!“

Gavėnios trijulė „Malda, pasninkas, išmalda“

Grupėje perskaitomas tekstas apie pasninką ir inicijuojama diskusija metodu Eurocafe.

Grupė suskirstoma į keturias grupes, šios susėda į skirtingus patalpos kampus. Ant didelių lapų yra užrašomi 4 diskusijos klausimai – vienas ant vieno lapo.

Klausimų pavyzdžiai:

1) Kuriose gyvenimo srityse išgyvenu sunkumų ir ko norėčiau melsti?

2) Ko man reikėtų atsisakyti per šią gavėnią?

3) Kam turėčiau skirti daugiau laiko šią gavėnią?

4) Kam galėtume rinkti mūsų grupės gavėnios pasninko aukas – išmaldą?

Grupė gauna pirmąjį lapą, per paskirtą laiką (5–10 min.) atsako į klausimą, o atsakymą užrašo ant lapo. Praėjus sutartam laikui, vadovas duoda signalą, ir grupės pagal laikrodžio rodyklę siunčia lapą kitai grupei, o iš kaimyninės gauna jos užpildytą lapą. Perskaičiusios naują klausimą, grupės papildo ankstesnius atsakymus ir atsako į naują klausimą. Kai pirmasis lapas grįžta, grupės perskaito visas mintis visiems.

 

išskleisti suskleisti
Žaidimas „Kas atsitiks, jei...“

Šis žaidimas skirtas sunkioms situacijoms spręsti kartu. Reikia suskirstyti grupę į dvi komandas. Komandoms užduodama sunkių klausimų, o kiekvienas dalyvis į juos atsako. Laimi komanda, kuri surenka daugiausia taškų.

Kokių klausimų galima paklausti?

Pavyzdžiai:

Ką darysi, jeigu tavo nuotaika bloga? Ką darytų Kristus mano vietoje?

Ką darysi, jei tavo draugas staiga pravirksta? Ką darytų Kristus mano vietoje?

Ką darysi, jei tavo draugas pasako, kad nori nusižudyti? Ką darytų Kristus mano vietoje?

Ką darysi, jeigu tavo draugė norėtų pasidaryti abortą? Ką darytų Kristus mano vietoje?

Ką darysi, jei susirgsi labai sunkia ir mirtina liga? Ką darytų Kristus mano vietoje?

Jūsų klausimai…

 

išskleisti suskleisti

Misija

Prisiliesti prie kenčiančių (ligonių, priklausomybių kamuojamų, benamių, kalinių...).

Ši misija tikrai nelengva, nes šie žmonės dažnai yra užsidarę savo pasaulėlyje. Verta pralaužti ledus ir visų pirma pasiruošimo grupėje melstis už tokius nemeilės sužeistus žmones.
Esant galimybei, rekomenduojama pasavanoriauti kurioje nors vietoje ir prisiliesti prie tų žmonių gyvenimų.

Atsiprašyti įskaudinto žmogaus.

Ši misija pareikalaus drąsos. Pirmiausia drąsos pripažinti, kad suklystame ir sužeidžiame kitus, o vėliau ir drąsos tai įvardinti įskaudintam žmogui. Reikia nugriauti tą gėdos ir baimės sieną!

Vesti kryžiaus kelią parapijoje.

Gavėnia yra ypatingas laikas, kai budime, laukiame prisikėlimo ir apmąstome Kristaus kančią. Bažnyčia tam siūlo specialų maldos būdą (kryžiaus kelią), kad galėtume labiau susivienyti su kenčiančiu Kristumi. Parapijoje reikia puoselėti kryžiaus kelio tradiciją. Geriausia tai daryti organizuojant ir vedant šią maldą.

Įsitraukti į parapijos Didįjį tridienį.

Velykų šventė yra didžiausia parapijos metų šventė, todėl jai reikia ruoštis kaip bendruomenei ir švęsti bendruomenėje. Šios šventės metu dera prisiimti kokią nors tarnystę (choras, skaitiniai, patarnavimas, kakava žmonėms…), kad būtume šventės dalyviai, o ne vien stebėtojai.
LJD malda

Dieve, kuris esi viso, kas yra žemėj ir danguje Kūrėjas ir Tėvas, palaimink mus čia susirinkusius.

Dėkojame Tau už mūsų tikėjimo kelionę. Prašome, neleisk mums suabejoti, kad ir kas bebūtų – Tu visada būsi su mumis.

Meldžiame už mūsų gyvenimo paribius ar aklavietes, apšviesk jas savo šviesa, kad per Tavo malonę visi gyvenimo turėtume apsčiai. 

Dėkojame už gyvybės dovaną. Prašome mokink mus suprasti ir priimti kančios prasmę savo ir kitų gyvenimuose. 

Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dieve (Iš 3,15), Tau pavedame visus jaunus žmones, kurie susitiks Lietuvos jaunimo dienose. Te mūsų susirinkimas padeda sutikti, pažinti, atsiliepti, tarnauti ir mylėti labiau – Tave, kuris Esi nepaliaujamai mūsų ieškantis ir klausiantis „O kur tu?“

Amen.

Kryžiaus kelias gali vykti ir ne bažnyčioje

Gerai būtų patiems paruošti stotis, mąstymus arba stotį atitinkančius simbolius su paaiškinimais.

Sutaikinimo pamaldos su sąžinės peržvalga „Ar Jėzus yra mano gyvenime, mano gyvenimas?“

Malda (sutaikinimo pamaldoms)  |  Confiteor – Prisipažįstu


Prisipažįstu Tau, Visagali Dieve,

kuris Vienintelis pažįsti mano širdį

ir viską žinai apie mano gyvenimą,

kuris Vienintelis gali atleisti mano nuodėmes,

kuris Vienintelis gali nuimti

nuo mano širdies sunkumus ir viską atitaisyti,

ką esu sugadinęs;

ir jums, broliai ir seserys,

kuriems aš nusidėjau,

ir tiems, kurie man nusidėjo,

ir tiems, kurie kartu su manimi yra nusidėjėliai

ir kartu su manimi Tavęs šaukiasi,

kad apleidau gėrį ir dariau blogį –

tą gėrį, kurį man norėjai duoti,

o aš atmečiau,

ir tą blogį, į kurį leidausi sugundomas,

nes jis atrodė toks pagrįstas.

Aš nusidėjau,

ir mano kaltės nėra kuo pateisinti,

savo kaltę aš pripažįstu,

savo didelę kaltę,

kuri skiria mane nuo Tavęs – ir nuo manęs paties.

Todėl prašau Švenčiausiąją Mergelę Mariją,

visus angelus ir šventuosius,

ir visą dangaus Bažnyčią,

kuri meldžiasi už mus,

ir jus, broliai ir seserys,

kuriems jau daugiau nieko neprikaišiosiu,

kurie dabar žinote, kad prašau atleidimo ir kantrybės

ir kartu su jumis stoviu Dievo akivaizdoje,

atleisti, kad būtų man atleista ir būčiau išganytas,

ir melstis už mane mūsų Viešpačiui Dievui,

kad pulčiau į Jo rankas su viskuo, ką padariau ir iškentėjau,

kad man atleistų už visa,

kuo aš nusidėjau Dievui, žmonėms ir savo paties sielai.

Amen.


(Šaltinis: Youcat. Maldynas jaunimui. 2013, p. 110)

Atleidimo malda

Viešpatie Jėzau Kristau, šiandien prašau Tavo malonės, kad atleisčiau visiems, kurie mane įskaudino. Žinau, kad suteiksi man jėgų tai padaryti ir dėkoju Tau, kad myli mane labiau nei aš save ir trokšti mano laimės labiau, nei aš jos trokštu.

Pirmiausia prašau Tavo gailestingumo sau, nes neatpažįstu, už ką turėčiau sau atleisti arba neįstengiu to padaryti. (Tyloje prašau Šventosios Dvasios, kad parodytų konkrečias mano kaltes).

Viešpatie mano, padėk man atleisti sau visas kaltes ir silpnybes.

Dabar išsižadu tikėjimo prietarais, burtais, horoskopais, ateities spėjimais, talismanais, užkalbėjimais, dalyvavimo spiritizmo apeigose. Renkuosi Tave kaip mano vienintelį Viešpatį ir Išganytoją. Pripildyk mane savo Šventosios Dvasios.

Prašau malonės atleisti sau už tai, kad tariau Tavo vardą tuščiai ar be reikalo, įžeidinėjau kitus, ypač tėvus, savo brolius ar seseris, draugus. Suteik man jėgų atleisti sau už priklausomybes (nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, pornografijos), melavimą, apgaules, kitų žmonių paniekinimą.

Padėk man visa tai išpažinti per Sutaikinimo sakramentą ir nuolat teik jėgų, kad pajėgčiau sau už tai atleisti.

Viešpatie Jėzau Kristau, trokštu atleisti kitiems žmonėms, kuriems neįstengiu ar net nenoriu atleisti. Meldžiu, kad atleistum jiems manyje Tu. (Įvardinti sau konkrečius asmenis ir dėl kiekvieno jų, taip pat konkrečiai už ką, sakyti: „Šiandien Jėzaus Kristaus vardu ir Jo meilės galia (įvardinti žmogų) … už …“ Prašau jam ar jai Tavo palaiminimo ir atsivertimo, patikiu jį ar ją Tavo Gailestingumui.

Padėk man būti gailestingam, kaip Tėvas yra gailestingas.


(Šaltinis: Nacionalinis Gailestingumo kongresas, Leidinys nr. 1).


Daugiau atleidimo maldų: http://maldos.markoze.com/trumpos-atleidimo-maldos/

Sugrįžimas pas Gailestingąjį Tėvą

Viešpatie, vieną dieną palikau Tave, Tavo artumą. Pasirinkau gyvenimą be Tavęs.

Per kiekvieną nuodėmę reikalavau gyvenimo sau, atplėšdamas jį nuo Tavo mylinčios valios.

        Galvojau, kad taip galėsiu kurti laimingą gyvenimą, kurio centre bus mano svajonės ir planai.

        Tačiau, taip pasirinkdamas, aš vergavau sau pačiam, viską iššvaisčiau, pavargau, nebetekau jėgų ir meilės.

Nesugebėjau gyventi Tavo vaikų laisve.

        Šiandien visus savo klaidingus pasirinkimus ir klaidas atpažįstu Tavo mylinčioje akivaizdoje.

        Šiandien aš trokštu Tavo artumo. Tėve, nusidėjau dangui ir tau. Nesu vertas vadintis tavo sūnumi. Priimk mane, susigrąžink mane… dėl savo gailestingumo.

        Šiandien aš esu pasiruošęs įžengti į meilę, būti priešais Tave, atnaujinti nutrauktą ryšį, grįžti į pasitikėjimą Tavimi. Ateinu pas Tave, gailestingas Tėve, kuris žvelgi į mane su amžina meile.

Šiandien trokštu grįžti ir būti Tavo namiškiu, ne samdiniu. Padėk man kasdien pamatyti Tavo kuriančią meilę, leistis būti jos persmelkiamas ir nuolat už ją dėkoti.

Niekada nebeleisk man nuo Tavęs atsiskirti.

Per Sutaikinimo sakramentą šiandien man dovanoji naują drabužį, išskalbtą gailestinga meile, kuria gyvenai laukdamas manęs grįžtančio.

Tėve, dėkoju Tau už tikėjimo dovaną, atsivertimo malonę. Šią valandą meldžiu už visus, kurie šios dovanos dar nepriėmė. Padėk man dalintis tuo, ką esu dovanai gavęs iš Tavo beribės meilės, su kiekvienu sutiktu broliu ir seserimi. Pripildyk mane savosios meilės, kad, patyręs gailestingumą, džiaugčiausi dėl kiekvieno sugrįžtančio ir Tavęs ieškančio. Padaryk mane Tavo gailestingumo liudytoju.


(Šaltinis: Margarita Vyskupaitienė).

„Jėzaus ir mūsų gyvenimai“

Maldoje kartu atsiliepkime: Jėzau, perkeisk mūsų gyvenimus!


– Jėzau, Tavo gimimo valandą Tau neatsirado vietos namuose – meldžiame už benamius.

– Savo vaikystėje Tu patyrei pabėgėlio dalią – meldžiame už tuos, kurie paliko savo namus ir ieško prieglobsčio.

– Tau pažįstamas neturtingos šeimos išgąstis dėl rytdienos nežinomybės – meldžiame už pažeidžiamas ir stokojančias šeimas.

– Tu atėjai į Petro namus pagydyti jo uošvės – meldžiame už visus, kurie kenčia nuo ligos, senatvės ir vienatvės.

– Tu Mato ir Zachiejaus namuose viešėjai kaip nusidėjėlių bičiulis – meldžiame už tuos, kurie dar Tavęs nepažįsta.

– Tau rūpėjo alkstanti minia – meldžiame už alkstančius.

– Tu pažinai įtampas sužeistose šeimose ir kalbėjai apie tai palyginimais: apie vaikus, kurie palieka tėvų namus ir ieško nuotykių, netinkamai elgiasi arba tampa smurto aukomis – meldžiame už savo bendraamžius.

– Tu paliudijai gailestingumą ant kryžiaus šalia nukryžiuotam nusikaltėliui – meldžiame už kalinius ir tuos, kurie bando sugrįžti į visuomenę po atliktos bausmės.

– Tu kvietei turtingą jaunuolį sekti Tavimi – meldžiame už visus, kurie yra sudėję savo viltis į turtus.

– Tu išgirdai nevilties kupiną Mortos ir Marijos šauksmą dėl Lozoriaus – meldžiame už mirusiuosius ir jų artimuosius.

– Tu sakai: „aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“ – meldžiame už save pačius, kad nuolat Tavęs ieškotume savo gyvenime.


(Šaltinis: Margarita Vyskupaitienė).

Popiežius PRANCIŠKUS

Šv. Petro aikštė, Viešpaties angelo malda.

2017 m. rugsėjo 3 d.

„Jei aukojamės kitiems – mūsų gyvenimas vaisingas.“

Popiežius PRANCIŠKUS

bendroji audiencija

2018 m. lapkričio 28 d.

„…kartais plaukti prieš srovę ir susidurti su sunkumais pačiuose mumyse ir už mūsų.“

Popiežius PRANCIŠKUS

bendroji audiencija

2017 m. kovo 1 d.

Krikščioniškoji viltis. 13. Gavėnia – vilties kelionė

Popiežius PRANCIŠKUS

Žinia 2019 m. gavėnios proga

„Kūrinija su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo vaikai“ (Rom 8, 19).

… informacija ruošiama