Penktasis susitikimas: „Aš esu prisikėlimas“ (Jn 11, 25)

Mozės klausimas:

Įvadas

Suprasti prisikėlimo slėpinį labai sunku, jis sprogdina mūsų logiką, todėl stengiamasi jį paaiškinti įvairiais simboliais, palyginimais: kad išdygtų rugys, gėlė ar net ąžuolas, jų sėklos turi apmirti, supūti, kad pamatytume aušrą, turime patirti gūdžią tamsą ir pan.

Evangelijose Prisikėlimo įrodymas yra tuščias kapas. Pakelti tuštumą nelengva. Susitikimai su prisikėlusiu Jėzumi trumpi, o paskui lieka tikėjimas. Jėzus mus sutinka kaip Emauso pakeleivis, sodininkas ar tiesiog ateina pro uždarytas duris. Mokiniai atpažįsta Jėzų iš žaizdų. Vadinasi, prisikėlimas nenutrina kančios pėdsakų, ją ne paneigia, o perkeičia. Tai yra paraginimas nebijoti sunkumų ir net mirties, reikia bijoti prarasti viltį ir tikėjimą.

Taip pat raginama nenusivilti, jei žmonių akyse mūsų gyvenimas neatrodo pasisekęs, o gyvenimo žaizdose stengtis atpažinti prisikėlusį Kristų. Tai nėra taip paprasta.

Klausimai diskusijai

1. Kaip supranti sakinį „tik bijok netikėt“?

2. Kokie ženklai, simboliai tau žymi prisikėlimą?

PLATESNI KLAUSIMAI:

3. Koks sutiktas, pažįstamas žmogus tau yra prisikėlimo, tikėjimo amžinuoju gyvenimu liudytojas?

4. Kas tau padeda tikėti prisikėlimu ir amžinuoju gyvenimu?

Popiežius Pranciškus
Bendrosios audiencijos katechezė. Prisikėlimo laidas.

2013 m. gruodžio 4 d.

„Ką reiškia prisikelti? Visų mūsų prisikėlimas įvyks paskutinię dieną, pasaulio pabaigoje, per visagalybę Dievo, kuris dėl Kristaus prisikėlimo grąžins gyvybę mūsų kūnui, jį suvienydamas su siela. Toks yra pamatinis paaiškinimas: mes prisikelsime, nes Jėzus prisikėlė; viliamės prisikėlimu, nes Jis mums atvėrė vartus į šį prisikėlimą. Šiam perkeitimui, šiam mūsų kūno atsimainymui šiame gyvenime ruošiamasi per santykį su Jėzumi, per sakramentus, ypač Eucharistiją. Mes, šiame gyvenime maitinęsi Jo Kūnu ir Krauju, prisikelsime kaip Jis, su Juo ir per Jį. Kaip Jėzus prisikėlė su savo kūnu, tačiau negrįžo į žemiškąjį gyvenimą, taip ir mes prisikelsime su savo kūnu, kuris bus perkeistas į šlovingą kūną. Tai nėra melas! Tai tiesa. Tikime, kad Jėzus prisikėlė, kad Jėzus yra gyvas dabar. O jūs, ar tikite, kad Jėzus gyvas? O jeigu Jėzus yra gyvas, ar manote, kad leis mums numirti ir mūsų neprikels? Ne! Jis laukia mūsų, nes prisikėlė; Jo prisikėlimo galia prikels mus visus.“

Mano kaimynas dešinėje

Grupės nariai sėdi ratu. Vedėjas pasiūlo įdėmiai pasižiūrėti į savo kaimyną dešinėje ir pasakyti, ką jis moka gerai daryti. Kiekvienas pasako tai apie savo kaimyną dešinėje. Tada vedėjas paragina pažiūrėti į kaimyną kairėje ir paprašo pasakyti, koks jo bruožas patinka. Vėl visi pasako tai apie savo kaimyną kairėje.

Žodžių krioklys

Kiekvienas gauna po lapą popieriaus. Grupės vadovas paskelbia: „Aš jums pasakysiu po žodį. Kai tik išgirsite žodį, kurį pasakiau, užsirašykite jį ir pradėkite greitai rašyti viską, kas jums ateina į galvą išgirdus tą žodį, net ir keisčiausi dalykai.“ Viskas vyksta gana greitai, ir žodžius keisite kas 15 sekundžių, nereikia per daug galvoti, tiesiog rašyti tai, kas ateina į galvą.

Kai pabaigsite pasirinktus žodžius, visi galite pasidalinti, ką parašėte apie vieną ir kitą žodį, kokie simboliai kalba jums visiems, ką jums tai primena.

Žodžiai: Dievas; Džiaugsmas; Prisikėlimas; Viltis; Pergalė; Šviesa; Bendrystė; Tikėjimas; Bažnyčia; Gyvenimas; Pasitikėjimas.

 

išskleisti suskleisti
Agapė

Reikėtų jaunimo grupės nariams iš anksto pranešti, kad į susitikimą kiekvienas atsineštų ko nors skanaus pasidalinti. Susirinkę visi kartu gražiai padenkite stalą, paruoškite dekoracijų. Pasakykite, kad galėsite kartu pasivaišinti susitikimo pabaigoje. Kaip įprasta, pereikite numatytą programą. Susitikimo pabaigoje pakvieskite jaunimą susirinkti prie stalo.

Prieš pradedant valgyti galite papasakoti, ką reiškia žodis „agapė“ ir kaip krikščioniškose bendruomenėse žmonės dalinasi vaišėmis. Prieš pradėdami valgyti nepamirškite pasimelsti ir padėkoti Viešpačiui už tokį skanų maistą ir žmonių dosnumą.

Agapė – meilės puota, ankstyvųjų krikščionių šventė, turbūt švenčiama kartu su Eucharistija, – buvo visos bendruomenės vaišės. Apaštalas Paulius bara kai kuriuos Korinto bendrijos narius už tai, kad jie savo sueigose nesidalija maistu, bet turtingieji verčiau savo atsineša ir suvalgo, o vargšai lieka alkani (1 Kor 11,17–22).

 

išskleisti suskleisti

Misija

Aplankyti ir susipažinti su artimiausia kita besiruošiančia LJD grupe.

Jūs ne vieni!!!
Netoliese yra kita grupelė, kuri ruošiasi vykti į LJD. Verta dalintis tikėjimo kelionės patirtimi ir susitikus dalintis bendryste ir sausainiais. Niekuomet neužmirškime stalo bendrystės. Na, o jei pakvietė tave, nepasididžiuok ir nuvyk.

Skelbti Dievo Žodį.

Skelbti reikia nebūtinai nuo stogų, tai galima daryti labai paprastai: pvz., paskaityti Šventąjį Raštą ir išsirinkti padrąsinančių ištraukų, vėliau po sekmadienio šv. Mišių bendruomenei padalinti šias Šventojo Rašto ištraukas.

Pradžiuginti kaimyną.

Jėzui rūpi ne vien į Bažnyčią ateinantys žmonės. Kasdienybėje visi turi kaimynų, kurie yra užmiršti ir nesulaukia jokio dėmesio. Verta mokytis pastebėti tokius žmones, aplankyti, iškepti sausainių, o gal net kuo nors padėti.

Susitikti su vaikais, besiruošiančiais priimti Pirmąją Komuniją.

Parapijoje yra vaikų, kurie ruošiasi priimti Pirmąją Komuniją. Reikėtų aplankyti ir padrąsinti tikėjimo kelionėje mažesniuosius broliukus ir sesutes. Nereikia didelės programos, galima tiesiog su jais pažaisti, papiešti, pasikalbėti, padainuoti ir pan.
LJD malda

Dieve, kuris esi viso, kas yra žemėj ir danguje Kūrėjas ir Tėvas, palaimink mus čia susirinkusius.

Dėkojame Tau už mūsų tikėjimo kelionę. Prašome, neleisk mums suabejoti, kad ir kas bebūtų – Tu visada būsi su mumis.

Meldžiame už mūsų gyvenimo paribius ar aklavietes, apšviesk jas savo šviesa, kad per Tavo malonę visi gyvenimo turėtume apsčiai. 

Dėkojame už gyvybės dovaną. Prašome mokink mus suprasti ir priimti kančios prasmę savo ir kitų gyvenimuose. 

Meldžiame už savo draugus, ypač Tavęs nepažįstančius. Padėk mums dalintis su jais Prisikėlimo džiaugsmu. 

Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dieve (Iš 3,15), Tau pavedame visus jaunus žmones, kurie susitiks Lietuvos jaunimo dienose. Te mūsų susirinkimas padeda sutikti, pažinti, atsiliepti, tarnauti ir mylėti labiau – Tave, kuris Esi nepaliaujamai mūsų ieškantis ir klausiantis „O kur tu?“

Amen.

Šlovinimo vakaras

Pasikvieskite asmenį ar grupę, kuri galėtų vesti maldą ir giesmes visą vakarą. Svarbu išdalinti arba kaip nors rodyti giesmių žodžius, kad visi galėtų įsijungti į giedojimą. Svarbu tam tinkama, sakrali erdvė. Jei rengiate savo susitikimus salėje, galima ją specialiai paruošti ir papuošti medžiagomis, žvakėmis ir ikonomis. Galima paprašyti kunigo atnešti Švenčiausiąjį Sakramentą ir drauge dalyvauti adoracijoje.

Šviesos kelias (Tiberiados bendruomenės)

Skaitoma Kristaus gimimo istorija (Lk 2,1–12). Vadovas turi paruošti kiekvienam dalyviui Šventąjį Raštą arba atspausdintą tekstą Lk 2, 1–21. Vadovas sukarpo tekstą į lapelius po vieną veiksmą iš šios istorijos ir duoda visiems išsitraukti po lapelį. Grupės nariai kiekvienas arba keliese nupiešia išsitrauktą sceną.

Atlikę piešimo užduotį, kartu garsiai skaito tekstą ir kloja savo piešinius kaip kelią, dėlionę.

Dievo Gailestingumo vainikėlis

Dievo Gailestingumo vainikėlis gali būti kalbamas varstant mums įprasto rožinio karoliukus.

  • Pradžioje kalbame „Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“, „Tikiu Dievą Tėvą“.
  • Toliau ties didesniais karoliukais meldžiamės: „Amžinasis Tėve, aukoju Tau mieliausiojo Tavo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Kūną ir Kraują, Sielą ir Dievystę permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.“
  • Ties mažesniais karoliukais kalbame: „Dėl skaudžios Jėzaus kančios būk gailestingas mums ir visam pasauliui.“
  • Pabaigoje: „Šventas Dieve, šventas Galingasis, šventas Amžinasis, pasigailėk mūsų ir viso pasaulio.“ (3 kartus)
Šv. Pranciškaus Asyžiečio „Dievo garbinimas“

Grupės nariai arba vadovas perskaito Šv. Pranciškaus maldą ir pakviečia parašyti savo grupės garbinimo maldą.


Tu esi šventas, Viešpatie, vienatinis Dieve,

Ir Tavo darbai yra įstabūs.

Tu esi galingas.

Tu esi didis.

Tu esi Aukščiausiasis,

Tu esi visagalis.

Tu, Šventas Tėve, esi

Karalius Dangaus ir žemės.

Tu esi Trejybė ir Vienybė,

Viešpatie Dieve, visas Gėris.

Tu esi Geras, visas Gėris, aukščiausiasis Gėris,

Viešpatie Dieve, gyvasis ir tikrasis.

Tu esi meilė.

Tu esi išmintis.

Tu esi nusižeminimas,

Tu esi kantrybė.

Tu esi poilsis,

Tu esi ramybė,

Tu esi džiugesys ir linksmumas.

Tu esi teisingumas ir saikingumas.

Tu esi visas mūsų turtas,

Ir Tavęs mums pakanka.

Tu esi grožis.

Tu esi švelnumas.

Tu esi mūsų globėjas,

Tu esi mūsų sergėtojas ir gynėjas.

Tu esi drąsa.

Tu esi mūsų dangus ir viltis.

Tu esi mūsų tikėjimas,

Didi mūsų paguoda.

Tu esi mūsų amžinasis gyvenimas,

Didingas ir nuostabus Viešpatie,

Dieve visagali, Gailestingasis Išganytojau.


(Šaltinis: Šv. Pranciškus Asyžietis. http://www.kapucinai.net/sv-pranciskus-2-2/saules-giesme/).

Popiežius PRANCIŠKUS

Bendrosios audiencijos katechezė. Ką prisikėlimas reiškia mūsų gyvenimui?

2013 m. balandžio 10 d.

„Brangūs broliai ir seserys, mes pirmutiniai turime turėti tą nepalaužiamą viltį, būti jos regimu ženklu, aiškiu ir kupinu šviesos visiems. Prisikėlęs Viešpats yra viltis, kuri niekuomet neapgauna ir nenuvilia (plg. Rom 5, 5). Viltis nenuvilia.“

Popiežius PRANCIŠKUS

posinodinis apaštališkasis paraginimas jaunimui ir Dievo tautai

Christus vivit, 2019 m.

120.

Popiežius BENEDIKTAS XVI

bendrosios audiencijos katechezė

2008 m. kovo 26 d.

[Apie Kristaus mirtį ir prisikėlimą]

… informacija ruošiama