Pirmasis susitikimas: Aš esu… Mes esame!

Mozės klausimas:

Įvadas

Kūdikis pirmiausia išmoksta reaguoti, atpažinti savo vardą. Vardas yra mūsų tapatybės dalis. Juo mus kviečia tėvai, draugai, mokytojai, jį pasakome susipažindami su kitais, prisistatydami.

„Aš esu…“ yra ir paties Dievo vardas, kurį Jis pasakė žmogui. Dievas prisistato atskleisdamas savo esmę, todėl ir mes negalime būti bevardžiai vienetai savo Kūrėjui. Esame skirtingų veidų, vardų ir gyvenimo istorijų bendruomenė, kurią jungia tikėjimas į Jėzų Kristų, Jo ieškojimas ir troškimas Jį pažinti. Ši bendruomenė yra per amžius keliaujanti Bažnyčia, kurią vadiname Kristaus Kūnu, nes be Jo ši bendruomenė neturėtų jokios savo buvimo priežasties ir prasmės.

Klausimai diskusijai

1) Kodėl buvo išrinktas toks tavo vardas, kurį turi, ir kas jį išrinko?

2) Kada buvai pakrikštytas? Ar žinai savo krikšto šventės detales?

PLATESNI KLAUSIMAI:

3) Kokį pasirinktumei vardą ar apibūdinimą, nurodantį tavo tapatybę, savitumą ir išskirtinumą?

4) Jeigu tave apibūdina „priklausymas Bažnyčiai“, koks jis yra? Kokia yra tavo vieta, vaidmuo krikščionių bendruomenėje, kuriai priklausai?

Lietuvos jaunimo dienų pristatymas
Play Video

Vaidina: Agnė Baltulionytė, Fausta Diržytė, Andrius Kilius.

Video: Juozas Kamenskas

Popiežius PRANCIŠKUS

Bendrosios audiencijos katechezė
Krikštas

2018 m. balandžio 18 d.

„Susipažindami tuoj pat pasakome savo vardą: „Mano vardas…“ ir taip nebebūname anonimai. Anonimas yra tas, kas neturi vardo. Kad nebebūtume anonimai, tuoj pat pasakome savo vardą. Be vardo žmogus lieka nepažįstamas, be teisių ir pareigų. Dievas kiekvieną iš mūsų šaukia vardu, mylėdamas kiekvieną individualiai mūsų istorijos konkretybėje.

Krikštas įžiebia asmeninį pašaukimą gyventi krikščioniškai, kuris plėtosis visą gyvenimą. Jis taip pat apima asmeninį atliepą, kuris nėra pasiskolinamas kopijuojant ir įterpiant. Krikščioniškasis gyvenimas yra nuaustas iš virtinės pašaukimų ir atliepų: einant metams, Dievas ir toliau vis ištaria mūsų vardą, daugybe būdų leidžia nuskambėti šiam pašaukimui tapti panašiems į Jo Sūnų Jėzų.

Taigi vardas yra svarbus! Jis labai svarbus! Tėvai galvoja apie būsimą vaiko vardą dar prieš jam gimstant: tai yra vaiko laukimo dalis, vardas bus jo pradinė tapatybė, ir tai taip pat galioja krikščioniškajam gyvenimui, siejančiam su Dievu.“

Speed dating - greitasis pasimatymas

Dalyviai ant savo lapo nupiešia po mechaninio laikrodžio ciferblatą ir pažymi valandų skaitmenis nuo 1 iki 12. Vadovui davus ženklą, grupės nariai laisvai juda, prieina prie kito nario ir susitaria dėl susitikimo konkrečią valandą. Taip visi tariasi dėl susitikimų, kol susitaria dėl visų valandų.

Jei keli grupės nariai kurią nors valandą lieka be porininko, jie gali prisijungti prie kitų porų ir sudaryti triadas. Tuomet vadovas paskelbia žaidimo pradžią ir susitikimo „valandą“. Poros susitinka ir susėda. Vadovas paskelbia klausimą, kuriuo turi pasidalyti abu poros nariai. Žaidimas vyksta, kol yra laiko arba iki kol visi nariai bus susitikę ir pasikalbėję.

Klausimai (pavyzdys):

 • Papasakokite, kodėl tėvai jums davė tokį vardą.
 • Pasasakokite, koks žmogus jums yra didžiausias autoritetas.
 • Papasakokite ryškiausią šios vasaros nuotykį.
 • Papasakokite, koks šventasis jums yra artimiausias.
 • Papasakokite apie savo svajonę.
 • Papasakokite apie savo pomėgį.
 • Pasidalinkite, koks moto galėtų geriausiai jus apibūdinti kaip asmenį ir kodėl.
 • Papasakokite, ko nemėgstate.

 

išskleisti suskleisti
Parapijos globėjai

Vadovas paruošia klausimų su keliais galimais atsakymų variantais apie parapijos tapatybę. Grupės nariai atsakinėja asmeniškai. Užbaigus pakartojami klausimai ir pateikiamas teisingas atsakymas. Tie, kurie atsakė teisingai, gali plačiau pakomentuoti.

Kokie galėtų būti klausimai?
 • Bažnyčios titulas.
 • Bažnyčios amžius.
 • Kas pastatė bažnyčią?
 • Kokie atlaidai (paprastai būna keleri)?
 • Konkretūs klausimai apie globėją (biografiniai faktai).
 • Kas nors neformalaus apie kleboną.
 • Klausimai apie žymius bažnyčios paveldo objektus.
 • Klausimai apie istorines parapijos asmenybes arba įvykius.
 
išskleisti suskleisti

Misija

Pasidalinti susitikimu socialiniuose tinkluose.

Jėzus siuntė mokinius, kad mokytų ir skelbtų Evangeliją, todėl pirmasis žingsnis yra LJD žinia pasidalinti su kitais, kad jie neliktų be šio džiaugsmo. Šiai misijai nereikės ypatingų priemonių, tik telefono arba kompiuterio.

Ekskursija po parapiją.

Pirmiausia reikėtų susipažinti su klebonu, prisistatyti, kas ruošiasi vykti į LJD ir kokia programa vyks iki išvykos. Tuomet susitarus su klebonu dera susipažinti su parapijos erdvėmis (Bažnyčia, parapijos namai ir t. t.), veikiančiomis organizacijomis ar maldos grupelėmis.

Prisistatyti parapijai ir prašyti jų maldos už pasiruošimą.

Būtina, kad apie pasiruošimą LJD žinotų parapijos bendruomenė. Todėl, susitarus su kunigu, sekmadienio šv. Mišų metu reikėtų paprašyti žmonių maldos už besiruošiančius Lietuvos jaunimo dienoms (galbūt net paprašyti bendruomenės palaiminimo).

Prieiti išpažinties.

Pasiruošimo LJD kelionė yra ir asmeninė kelionė su Jėzumi. Todėl verta pasikviesti Jį į savo gyvenimą ir skirti Jam vietos savo širdyje. Iki kito susitikimo derėtų atlikti išpažintį.

Pakviesti draugą.

Visuomet yra tų, kurie nori, bet neišdrįsta vieni leistis į tokią kelionę, todėl į kitą susitikimą reikėtų atsivesti bent vieną žmogų, kuriam LJD būtų nauja ir pamokanti patirtis.
LJD malda

Dieve, kuris esi viso, kas yra žemėj ir danguje Kūrėjas ir Tėvas, palaimink mus čia susirinkusius.

Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dieve (Iš 3,15), Tau pavedame visus jaunus žmones, kurie susitiks Lietuvos jaunimo dienose. Te mūsų susirinkimas padeda sutikti, pažinti, atsiliepti, tarnauti ir mylėti labiau – Tave, kuris Esi nepaliaujamai mūsų ieškantis ir klausiantis „O kur tu?“

Amen.

139 psalmė su atsidūsėjimais

Maldos vadovas lėtai skaito psalmę po sakinį. Po kiekvieno sakinio padaro pauzę, o bendruomenės nariai atsidūsta, t. y. pakartoja tuos žodžius, kurie jiems atrodo reikšmingi, juos kalbina ir paliečia. Svarbu padrąsinti dalyvius dalintis Dievo Žodžiu su kitais, nebijoti jo pakartoti net ir tada, jei jau kažkas jį pasakė. Maldos vadovas po ilgesnės pauzės, kai niekas nebeatsiliepia, tęsia – skaito kitą sakinį.

Malda prašant šventojo parapijos globėjo užtarimo

šiai pasiruošimo LJD grupei. Pvz., išsakomi prašymai, o visi atsiliepia: „Šventasis …, melski už mus.“

Žodinė malda

Viešpatie, padėk man tapti visų draugu,

tokiu draugu, kuris kantriai laukia,

sutinka su giedra šypsena,

visuomet išklauso

ir džiaugsmingai padėkoja,

kuris nepalieka nelaimėje,

yra ištikimas ir išlaiko duotą žodį.

Padėk man skleisti susitaikymą ir ramybę,

Tavo ramybę, Viešpatie.

Padaryk, kad nepraeičiau abejingas pro tuos,

kurie jaučiasi silpni ir vieniši.

Tada, net ir nedarydamas jokių išskirtinių darbų,

padėsiu kitiems pajusti, kad Tu,

meilės ir švelnumo Viešpatie, esi šalia.

(Šaltinis: www.blaivus.org › UserFiles › blaivi_karta, Telšių krašto ateitininkai).

Malda „Kur susirenka du ar trys“

Kur susirenka du ar trys, ten esi Tu, Viešpatie.

Mes prašome Tavęs:

būk tarp mūsų šioje maldos vietoje.

Viešpatie, esi pasakęs:

„Kur du ar trys susirenka mano vardu,

ten ir aš esu tarp jų!“

Kur du ar trys klausosi Tavo žodžio,

kur du ar trys Tavimi seka,

kur du ar trys – ar ir daugiau –

nori gyventi Tavąja Naujiena,

Tu esi šalia.

Viešpatie, mes pasitikime Tavimi,

mes pasitikime Tavo žodžiu.

Išklausyk mūsų maldą,

būk šalia mūsų, pasilik su mumis!

To prašome Tave, Dieve, per Jėzų Kristų,

Tavo Sūnų, mūsų Viešpatį.

Amen.

Vincentiečių malda

Viešpatie, leisk man būti kiekvienam geru draugu.

Leisk dovanoti pasitikėjimą tam, kuris kenčia ir dejuoja,

kuris ieško šviesos anapus Tavęs,

kuris nežino, kaip turi elgtis,

kuris nori atverti širdį, tačiau neturi jėgų.

Viešpatie, padėk man,

kad nepraeičiau pro šalį abejingu veidu, paskubomis.

Viešpatie, leisk, kad pastebėčiau tą,

kuris man padeda, kuris liūdi ir yra bejėgis,

kuris kenčia tylomis, kuris yra vienišas.

Viešpatie, dovanok man širdį, atveriančią jautrumą,

Vaduok mane iš savimeilės pinklių,

kad Tau tarnaučiau,

kad Tave mylėčiau,

kad Tavęs klausyčiau

kiekviename žmoguje, kurį Tu man leidi sutikti. Amen.


Šaltinis: https://geri-darbai.lt/pages/maldos.html

Popiežius PRANCIŠKUS

Bendrosios audiencijos katechezė

Apie priklausymą Bažnyčiai

2014 m. birželio 25 d.

„Pirmąją katechezę apie Bažnyčią praėjusį trečiadienį pradėjome nuo Dievo iniciatyvos: Jis nori formuoti tautą, nešančią palaiminimą visoms žemės tautoms.

Dievas pradeda nuo Abraomo, po to su didele kantrybe – Dievas jos turi daug! – rengia šią tautą per Senąją Sandorą, kol Jėzuje Kristuje įsteigia ją kaip žmonių sąjungos su Dievu ir tarpusavyje ženklą bei priemonę (plg. Vatikano II Susirinkimas. Konstitucija Lumen gentium,

1). Šiandien pasvarstykime, kaip svarbu krikščioniui priklausyti šiai tautai. Kalbame apie priklausymą Bažnyčiai.“

Popiežius PRANCIŠKUS

Bendrosios audiencijos katechezė

Visuotinė Bažnyčia

2013 m. spalio 9 d.

„Tikiu vieną šventą visuotinę… Bažnyčią.“ Šiandien stabtelėkime pamąstyti apie šį Bažnyčios bruožą: sakome, kad ji visuotinė, katalikiška. Visų pirma, ką reiškia „katalikiška“? Šis apibrėžimas kilęs iš graikų kalbos žodžio kath‘olon, kuris reiškia „pagal viską“. Kaip šis visuotinumas taikomas Bažnyčioje? Ką reiškia, kai sakome, kad Bažnyčia yra visuotinė, katalikiška? Manau, kad šiame apibrėžime glūdi trys pamatiniai dalykai.

… informacija ruošiama