Šeštasis susitikimas: „Aš esu tiesa“ (Jn 14, 6)

Mozės klausimas:

Įvadas

Didžiausia tiesa mūsų gyvenime yra tai, kad Dievas yra ir kad Jis mus myli. Vis dėlto šios tiesos mes negalime lengvai suprasti. Galbūt visai negalėtume jos suvokti, jeigu negautume Šventosios Dvasios dovanos ir paraginimo pamatyti pasaulį plačiau ir giliau – negu tik mus supančią materiją. Pažinti Dievą – didžiausia dovana, kurią gauname po lašą įvairiais gyvenimo tarpsniais. Bet turime ir norėti ją priimti.

Puikias sąlygas sudaro priklausymas Bažnyčiai. Pirmiausia į Bažnyčią įsijungiame per Krikšto sakramentą, paskui ir laisvai apsispręsdami būti bendruomenės nariais. Būti bendruomenės nariu nėra tik būti „vartotoju“, bet ir prisidėti ją kuriant, leidžiant į apyvartą gautas dovanas.

Klausimai diskusijai

1. Kokie mano talentai, gebėjimai? Ar juos vertinu ir ar suprantu, kad tai yra dovana man ir kitiems žmonėms?

2. Kokia mano misija bendruomenėje (mokykloje, bažnyčioje, būreliuose ir pan.)?

PLATESNI KLAUSIMAI: 3. Kokias Šventosios Dvasios dovanas esu gavęs? Kaip jas „leidžiu į apyvartą“?

… informacija ruošiama

Popiežius Pranciškus
Bendrosios audiencijos katechezė. Tiesos Dvasia.

2013 m. gegužės 15 d.

„Šventoji Dvasia, kaip žada Jėzus, veda į „tiesos pilnatvę“ (Jn 16, 13); ji veda mus ne tik į susitikimą su Jėzumi, Tiesos pilnatve, bet ir į Tiesos „vidų“, į vis gilesnę bendrystę su Jėzumi, leidžia suprasti Dievo dalykus. Savo jėgomis mes to nepasiektume. Jei Dievas nesuteiktų mums savo šviesos, mūsų krikščioniškumas būtų paviršutiniškas. <…> Pabandykime savęs paklausti: ar esu atviras Šventosios Dvasios veikimui, ar meldžiu, kad mane apšviestų, paskatintų daugiau dėmesio skirti Dievo dalykams? Kasdien turime melsti: „Šventoji Dvasia, padaryk, kad mano širdis būtų atvira Dievo žodžiui, atvira gėriui, kad kiekvieną dieną ji būtų atvira Dievo grožiui.“ Norėčiau visų paklausti: kiek iš jūsų kasdien meldžiatės Šventajai Dvasiai? Tokių nedaug, o juk turėtume paklausyti Jėzaus ir kasdien melsti Šventosios Dvasios, kad ji atvertų mūsų širdis Jėzui.“

I laiškas

Ant mažų lapelių surašykite grupių narių vardus (įskaitant vadovo). Sudėkite lapelius į dėžutę ir visi ištraukite po vieną vardą. Pasižiūrėkite, kad niekas neištrauktų savo vardo.

Kiekvienas grupės narys gauna po lapą, voką ir tušinuką. Reikia visiems duoti laiko parašyti laišką žmogui, kurio vardą išsitraukė.

Šiame laiške turi būti rašoma bent apie kelis išvardintus dalykus:

 

  1. Išvardinti ir pasidžiaugti to žmogaus talentais ir kuo jie padeda visai šiai grupei.
  2. Papasakoti, kodėl nori važiuoti į LJD ir kas svarbu šiame renginyje.
  3. Papasakoti, kaip patyrei, kad Dievas veikia tavo gyvenime.
  4. Papasakoti, kokios yra pačios svarbiausios vertybės gyvenime.
  5. Papasakoti, ką pasakytum popiežiui, jeigu jį susitiktum.

 

išskleisti suskleisti
II laiškas

Jeigu kartu išgyvenote pasiruošimo programą, pakvieskite jūsų grupės narius parašyti laišką apie tai, ką jie išgyveno per šį pasiruošimo laiką, su kokiais žmonėmis buvo, kokios temos, pokalbiai ar misijos jam labiausiai įsiminė, kaip ši programa jam padėjo dvasiškai augti ir labiau atrasti Dievą, Bažnyčią, draugus, kaip tai jam padėjo pasiruošti LJD, kaip jis norėtų toliau gyventi ir konkrečiai įgyvendinti savo pasiryžimus.

Po to šis laiškas įdedamas į voką, ant jo užrašomas adresas ir vokas užklijuojamas. Laiškas grąžinamas grupės vadovui, jis šį laišką išsiųs kiekvienam po 10 mėnesių.

Taip jūsų grupės narys galės vėliau išgyventi tai, ką jis patyrė ruošdamasis šiam renginiui.

 

išskleisti suskleisti

Misija

Rinkti aukas kelionei į LJD.

Galbūt ne visi iš grupės gali susimokėti už kelionę į LJD. Gražus būdas parodyti draugystę vieni kitiems ir lengviau nukeliauti į šią šventę – rinkti aukas. Galbūt užtenka padaryti dovanėlių, už kurias parapijos žmonės galėtų paaukoti? Arba vaišinti arbata ar kakava? O gal surengti talentų vakarą? Na, tikrai yra būdų. Kad finansai netaptų kliūtimi nuvykti į tikėjimo šventę, kviečiame įsijungti į šią misiją.

Asmeniškai ruoštis LJD

Prieiti išpažinties, melstis už organizatorius ir visas vyksiančias grupes.

Surinkti parapijiečių intencijas ir vežtis į LJD.

Kadangi tai – jau paskutinis susitikimas, sekmadienį po šv. Mišių galima informuoti bendruomenę apie tai, kaip sekėsi ruoštis LJD. Taip pat verta paklausti ir užrašyti žmonių maldos intencijas ir jas maldoje nusivežti į Lietuvos jaunimo dienas. Tuo pačiu dera paprašyti bendruomenės maldos ir palaiminimo keliaujant į LJD.

Pakalbinti parapijos žmones.

(vargonininką, zakristijoną, valytoją, referentę ir kt.). Visuomet yra žmonių, dirbančių sunkų, bet nematomą darbą. Suradus tokių žmonių, verta juos pakalbinti, nes jie yra tikri Jėzaus mokiniai, nešantys dienos naštą kitiems nematant. Gražiausias istorijas reikėtų nufilmuoti, kad neliktų pamirštos. Kas gi daugiau paims interviu iš valytojos?..
LJD malda

Dieve, kuris esi viso, kas yra žemėj ir danguje Kūrėjas ir Tėvas, palaimink mus čia susirinkusius.

Dėkojame Tau už mūsų tikėjimo kelionę. Prašome, neleisk mums suabejoti, kad ir kas bebūtų – Tu visada būsi su mumis.

Meldžiame už mūsų gyvenimo paribius ar aklavietes, apšviesk jas savo šviesa, kad per Tavo malonę visi gyvenimo turėtume apsčiai. 

Dėkojame už gyvybės dovaną. Prašome mokink mus suprasti ir priimti kančios prasmę savo ir kitų gyvenimuose. 

Meldžiame už savo draugus, ypač Tavęs nepažįstančius. Padėk mums dalintis su jais Prisikėlimo džiaugsmu. 

Dėkojame už mums dovanotus talentus ir gebėjimus. Prašome nuolat atpažinti Tavo valią mūsų gyvenimuose ir atsiliepti ir gyventi pašaukimu.

Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dieve (Iš 3,15), Tau pavedame visus jaunus žmones, kurie susitiks Lietuvos jaunimo dienose. Te mūsų susirinkimas padeda sutikti, pažinti, atsiliepti, tarnauti ir mylėti labiau – Tave, kuris Esi nepaliaujamai mūsų ieškantis ir klausiantis „O kur tu?“

Amen.

Piligriminė kelionė meldžiantis už savo pašaukimą

Piligrimystė gali prasidėti nuo sutartinės vietos, bet turėtų vesti į tikėjimui svarbią vietą – piligrimystės tikslą.

Grupelėje išsitraukti jos narių vardus ir melstis vieniems už kitus, kad Šventoji Dvasia padėtų surasti tiesą
Išsitraukti Šventosios Dvasios dovaną, kurią pasiryšiu puoselėti
Malda „Dievo Dvasios jėga“

Kai susidursime veidas į veidą su savęs dovanojimo iššūkiu, kai būsime prašomi nueiti papildomą mylią kelio, rizikuoti dėl kitų, atleisti tiems, kurie mus atmeta…

Atliepas: Dievo Dvasia, pripildyk mus savo meilės jėga.

Kai mums Tavo sukurtas pasaulis atrodys juodas, kai mūsų sielose kils nusiminimas ir atrodys, kad viskas klostosi tik blogai…

Atliepas: Dievo Dvasia, sujudink mumyse savo džiaugsmo jėgą.

Kai nerimas ir rūpesčiai apgaubs mūsų dvasią, kai nuobodulys ar nuovargis mus sukaustys, o širdys šauks sumaištyje ir neviltyje…

Atliepas: Dievo Dvasia, gilink mumyse savo ramybės ir taikos jėgą.

Kai iš mūsų bus tikimasi konkrečios meilės ir dėmesingumo, kai geras žodis žmogui, kuris mus įskaudino, liks neištartas…

Atliepas: Dievo Dvasia, kurk mumyse savo dėmesingumo jėgą.

Kai žvelgsime į vidinio pasaulio šešėlius ar į mus supančio pasaulio tamsą, kai grumsimės nenorėdami patikėti savo pačių dovanomis ir palaiminimais…

Atliepas: Dievo Dvasia, stiprink mumyse savo gerumo jėgą.

Tomis sunkiomis akimirkomis, kai baimė neleis pasitikėti Tavimi, kai būsime gundomi abejoti visais būdais, kuriais Tave galėtume pažinti…

Atliepas: Dievo Dvasia, atnaujink mūsų pasitikėjimo Tavimi jėgą.

Kai būsime ant gyvenimo ir mirties ribos, kai rūpinsimės dvasiniu augimu ir priimsime dvasinio augimo pokyčius…

Atliepas: Dievo Dvasia, kvėpk į mus savo vadovavimo galią.

Malda Šventajai Dvasiai

Malda sukarpoma į lapelius – juosteles. Visi išsitraukia po tiek, kad būtų maždaug po lygiai. Tada visi skaito pagal savo eilės numerį:


1 Šventoji Dvasia – Tiesos Šaltini,

2 Dievo Kvėpavime – Gyvybės Davėjau!

3 Nustebink mane kasdieniame gyvenime.

4 Stebėk mane ir mano sumanymus.

5 Perkeisk mane ir mano pažinimą.

6 Pripildyk mane visų savo dovanų.

7 Panardink mane, kad būčiau švarus.

8 Pažadink mano talentą, kad juo naudočiausi.

9 Veik manyje, kad aš išnykčiau.

10 Suteik man charizmą, kad Tave liudyčiau.

11 Sugauk mane, jei sprunku.

12 Įkvėpk mane, jei be tikslo klaidžioju.

13 Paragink mane, jei apsileidžiu.

14 Įkvėpk mane, kai kuriu.

15 Pasitik mane, kai Tavęs ieškau.

16 Eik šalia manęs, kai esu susirūpinęs.

17 Duok man supratimą, kai nesuprantu.

18 Pajudink mane, kai sustingstu.

19 Sustiprink mane, kai esu neryžtingas.

20 Padaryk mane kilnų, kai esu gundomas.

21 Sušildyk mane, kai sušąlu.

22 Užtvindyk mane, kai esu savimi patenkintas.

23 Pripildyk mane, kai ištuštėju.

24 Pradžiugink mane, kai liūdžiu.

25 Apkabink mane, kai esu vienišas.

26 Melskis manyje, kai neturiu žodžių.

27 Paguoski mane, kai esu apleistas.

28 Pagydyk mane, kai sergu.

30 Palaikyk mane, kai klumpu.

31 Užstok mane, kai neturiu apsaugos.

32 Apglėbk mane, kai ilgiuosi.

34 Džiaukis manyje, kai Tave myliu.

Malda Marijai

Mergele ir Motina Marija,

kuri, vedama Dvasios,

į savo nuolankaus tikėjimo gelmę

priėmei gyvybės Žodį,

padėk mums ištarti „taip“

primygtinesniam nei kada nors anksčiau kvietimui

skelbti Jėzaus Gerąją Naujieną.

 

Kupina Kristaus artumo,

tu pradžiuginai Joną Krikštytoją,

priversdama jį šoktelėti savo motinos įsčiose.

Virpėdama iš džiaugsmo,

giedojai apie įstabius Viešpaties darbus.

 

Sklidina nepajudinamo tikėjimo,

tu tvirtai stovėjai kryžiaus papėdėje

ir sulaukei džiugios prisikėlimo paguodos,

kartu su mokiniais laukei Dvasios,

kad gimtų evangelizuojanti Bažnyčia.

 

Išprašyk mums naujo iš prisikėlimo kylančio užsidegimo

visiems nešti gyvybės Evangeliją,

nugalinčią mirtį.

Suteik šventos drąsos ieškoti naujų būdų,

kad visus pasiektų

neblėstanti grožio dovana.

 

Išklausymo ir kontempliacijos Mergele,

meilės Motina, amžinųjų vestuvių Nuotaka,

užtark Bažnyčią, kurios tyriausiasis paveikslas esi,

kad ji niekada neužsisklęstų savyje

ir nenustotų aistringai statyti Karalystės.

 

Naujosios evangelizacijos Žvaigžde,

padėk suspindėti bendrystės,

tarnystės, karšto ir dosnaus tikėjimo,

teisingumo ir meilės vargšams liudijimui,

kad Evangelijos džiaugsmas

pasklistų po visą žemę

ir nė vienam pakraščiui nestigtų jos šviesos.

 

Gyvosios Evangelijos Motina,

džiaugsmo mažutėliams Versme,

melski už mus.

Amen. Aleliuja.

Popiežius PRANCIŠKUS

posinodinis apaštališkasis paraginimas jaunimui ir Dievo tautai

Christus vivit, 2019 m.

111.–133.

Popiežius BENEDIKTAS XVI

Tiesa, skelbimas ir gyvenimo autentiškumas skaitmeniniame amžiuje

… informacija ruošiama